ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(hatályos 2013 március 1-től visszavonásig)

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ászf) meghatározzák az EBDC Kft. (székhely, cégjegyzékszám) továbbiakban: (Szolgáltató) és a Megrendelő közötti (továbbiakban együtt: Felek) Szolgáltatási Szerződés( a továbbiakban Szerződés) feltételeit. Az Ászf a Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan melléklete, melynek elfogadásával, és a szerződés aláírásával a felek között a Szolgáltatási Szerződés létrejön.

A Szolgáltatási Szerződés tartalma:

1. A Szolgáltató vállalja a Megrendelő által kiválasztott és pályázati úton elnyert szolgáltatói csomagnak megfelelő szolgáltatások elvégzését a Megrendelő által kiválasztott időpontokban, valamint a Megrendelő adatinak rögzítését nyilvántartásában.

2. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a rögzített adatokat a szerződéskötést követő 14 munkanap elteltével a Szolgáltató adatbázisában ellenőrzi, és az ennek során felmerült hibák helyesbítését kezdeményezi. Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok érvényességét, valódiságát nem ellenőrzi, így az esetleges adatváltozásokból, adathibákból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelő az általa megadott adatok valódiságáért teljes mértékben helyt állni tartozik, valamint az általa megadott adatok valótlanságából eredő károkért felelősséggel tartozik.

3. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által bejelentett adatváltozásokat az adatbázisában díjmentesen  átvezeti. Amennyiben a Megrendelő másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató a Megrendelő adatait az adatvédelmi törvényben rögzített szabályok szerint kezeli.

4. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a létrejött Szerződés alapján a Szolgáltató által kibocsátott számlában rögzített szolgáltatási díj összegét 8 naptári napon belül a Szolgáltató részére a Szerződésben meghatározott fizetési módon megfizeti. 

A Szolgáltatási Szerződés hatálya:

1. A Szerződést a Felek egy év határozott időre hozzák létre.

2. A Szerződés hatálya az egy év határozott idő lejárta után nem kerül automatikusan meghosszabbításra, azt előzetes egyeztetés alapján a Szolgáltatási Szerződés idejének lejárta előtt 15 napon belül a Felek újra köthetik. A Felek a Szerződés meghosszabbítására a fentiek szerint korlátlan ideig jogosultak.

3.A Megrendelő jogosult a Szerződés érvényes létrejöttétől számított 8 napon belül a Szerződéstől egyoldalúan elállni. Ez időtartam elteltét követően a Megrendelőnek beáll a teljes évre vonatkozó szolgáltatási díj megfizetésére irányuló kötelezettsége. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult követelése érvényesítése érdekében a Megrendelő adatait jogi képviselőjének átadni, valamint jogosult a követelés érvényesítése érdekében indított polgári peres eljárás keretében azokat felhasználni.

4.A Felek rögzítik, hogy nyilatkozataikat egymás felé a jelen szerződésben meghatározott módon teszik meg, az alábbiak szerint:

A Felek nyilatkozataikat írásban és szóban egyaránt megtehetik. Írásbeli nyilatkozatot a Szerződésben meghatározott címre címezve, tértivevényesen postai úton, illetve elektronikus levélben a Szerződésben meghatározott e-mail címre megküldik. Az elektronikus levélben, kapcsolattartási címként megjelölt e-mail címre küldött közleményt a Felek a küldést követő naptól tekintik a másik fél számára kézbesítettnek. A tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a másodszori kézbesítést követően „nem kereste” jelzéssel visszaérkező iratot a Felek a kézbesítés második megkísérlésének, illetőleg a második  figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő 5. munkanapon átvétel hiányában is szabályszerűen kézbesítettnek tekintik.

Szóbeli nyilatkozattételre személyesen, illetve teleinformációs telefonszámon kerülhet sor. 

A szerződő felek az esetleges jogviták rendezésére a …………………………………Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., és egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadók.